maxon.OutputStreamInterface.softspace

OutputStreamInterface.softspace = False