maxon.py.PYTHONFLAG.UNBUFFEREDSTDIO

PYTHONFLAG.UNBUFFEREDSTDIO = 32768