maxon.py.PYTHONFLAG.DONTWRITEBYTECODE

PYTHONFLAG.DONTWRITEBYTECODE = 8192