maxon.py.PYSTARTOPERATION.EXECUTE_FILE

PYSTARTOPERATION.EXECUTE_FILE = 3