maxon.SDFFILTERTYPE.ERODE

SDFFILTERTYPE.ERODE = 3