maxon.ANIMATION.AUTOWEIGHT.VOXELBONEGLOW.VISIBILITYRATIO

VOXELBONEGLOW.VISIBILITYRATIO = maxon.InternedId('net.maxon.animation.autoweight.voxelboneglow.visibilityratio')