maxon.ANIMATION.AUTOWEIGHT.VOXELBONEGLOW.USEVISIBILITY

VOXELBONEGLOW.USEVISIBILITY = maxon.InternedId('net.maxon.animation.autoweight.voxelboneglow.usevisibility')