maxon.ANIMATION.AUTOWEIGHT.VOXELBONEGLOW.USEAUTOVOXELSIZE

VOXELBONEGLOW.USEAUTOVOXELSIZE = maxon.InternedId('net.maxon.animation.autoweight.voxelboneglow.useautovoxelsize')