maxon.ANIMATION.AUTOWEIGHT.VOXELBONEGLOW.SIZE

VOXELBONEGLOW.SIZE = maxon.InternedId('net.maxon.animation.autoweight.voxelboneglow.size')