maxon.ANIMATION.AUTOWEIGHT.VOXELBONEGLOW.IGNOREINNERPOLY

VOXELBONEGLOW.IGNOREINNERPOLY = maxon.InternedId('net.maxon.animation.autoweight.voxelboneglow.ignoreinnerpoly')