maxon.ANIMATION.AUTOWEIGHT.VOXELBONEGLOW.GROUP

VOXELBONEGLOW.GROUP = maxon.InternedId('net.maxon.animation.autoweight.voxelboneglow.group')