c4d.modules.hair.HairVertexMapTag

Inheritance

Members

HairVertexMapTag.__init__()
Return type:c4d.modules.hair.HairVertexMapTag
Returns:A new hair vertex map tag.
HairVertexMapTag.GetPointCount()

Gets the number of points.

Return type:int
Returns:Point count.
HairVertexMapTag.GetCount()

Gets the tangent count.

Return type:int
Returns:Tangent count.
HairVertexMapTag.GetSegments()

Gets the segment count.

Return type:int
Returns:Segment count.