ACTIVEOBJECTMODEΒΆ

ACTIVEOBJECTMODE_NONE None.
ACTIVEOBJECTMODE_OBJECT Object mode.
ACTIVEOBJECTMODE_TAG Tag mode.
ACTIVEOBJECTMODE_MATERIAL Material mode.
ACTIVEOBJECTMODE_SHADER Shader mode.
ACTIVEOBJECTMODE_NODE Node mode.
ACTIVEOBJECTMODE_TIMELINE Timeline mode.
ACTIVEOBJECTMODE_FCURVE F-curve mode.
ACTIVEOBJECTMODE_BITMAPINFO BodyPaint 3D bitmap info mode.
ACTIVEOBJECTMODE_TOOL Tool mode.
ACTIVEOBJECTMODE_VIEW View mode.
ACTIVEOBJECTMODE_INFOTAB Info tab.
ACTIVEOBJECTMODE_CAMERA Editor camera mode.
ACTIVEOBJECTMODE_RENDERDATA Render data mode.
ACTIVEOBJECTMODE_DOCUMENT Document settings mode.
ACTIVEOBJECTMODE_MODELING Modeling mode.
ACTIVEOBJECTMODE_LAYER

New in version R17.032: Layer mode.

ACTIVEOBJECTMODE_UV

New in version S22: UV Mode.