ACTIVEOBJECTMODEΒΆ

ACTIVEOBJECTMODE_NONE

None.

ACTIVEOBJECTMODE_OBJECT

Object mode.

ACTIVEOBJECTMODE_TAG

Tag mode.

ACTIVEOBJECTMODE_MATERIAL

Material mode.

ACTIVEOBJECTMODE_SHADER

Shader mode.

ACTIVEOBJECTMODE_NODE

Node mode.

ACTIVEOBJECTMODE_TIMELINE

Timeline mode.

ACTIVEOBJECTMODE_FCURVE

F-curve mode.

ACTIVEOBJECTMODE_BITMAPINFO

BodyPaint 3D bitmap info mode.

ACTIVEOBJECTMODE_TOOL

Tool mode.

ACTIVEOBJECTMODE_VIEW

View mode.

ACTIVEOBJECTMODE_INFOTAB

Info tab.

ACTIVEOBJECTMODE_CAMERA

Editor camera mode.

ACTIVEOBJECTMODE_RENDERDATA

Render data mode.

ACTIVEOBJECTMODE_DOCUMENT

Document settings mode.

ACTIVEOBJECTMODE_MODELING

Modeling mode.

ACTIVEOBJECTMODE_LAYER

New in version R17.032: Layer mode.

ACTIVEOBJECTMODE_UV

New in version S22: UV Mode.