TransIndexMapData Struct Reference

#include <lib_modeling.h>

Inheritance diagram for TransIndexMapData:

Public Member Functions

 TransIndexMapData (Int32 oindex)
 
 TransIndexMapData (Int32 oindex, Int32 nindex)
 

Public Attributes

Int32 oIndex
 
Int32 nIndex
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ TransIndexMapData() [1/2]

TransIndexMapData ( Int32  oindex)
explicit

Constructor.

Parameters
[in]oindexThe old index.

◆ TransIndexMapData() [2/2]

TransIndexMapData ( Int32  oindex,
Int32  nindex 
)

Constructor.

Parameters
[in]oindexThe old index.
[in]nindexThe new index.

Member Data Documentation

◆ oIndex

Int32 oIndex

Old index.

◆ nIndex

Int32 nIndex

New index.