gvtrigo.h File Reference

Enumerations

enum  {
  GV_TRIGO_FUNC ,
  TYPE_SIN ,
  TYPE_COS ,
  TYPE_TAN ,
  TYPE_SINH ,
  TYPE_COSH ,
  TYPE_TANH ,
  TYPE_ASIN ,
  TYPE_ACOS ,
  TYPE_ATAN ,
  GV_TRIGO_INPUT ,
  GV_TRIGO_OUTPUT ,
  GV_TRIGO_
}
 

Enumeration Type Documentation

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
GV_TRIGO_FUNC 
TYPE_SIN 
TYPE_COS 
TYPE_TAN 
TYPE_SINH 
TYPE_COSH 
TYPE_TANH 
TYPE_ASIN 
TYPE_ACOS 
TYPE_ATAN 
GV_TRIGO_INPUT 
GV_TRIGO_OUTPUT 
GV_TRIGO_