DA_TYPES

Detailed Description

Enumerations

enum  DA {
  DA_NIL,
  DA_VOID,
  DA_LONG,
  DA_REAL,
  DA_TIME,
  DA_VECTOR,
  DA_MATRIX,
  DA_LLONG,
  DA_BYTEARRAY,
  DA_STRING,
  DA_FILENAME,
  DA_CONTAINER,
  DA_ALIASLINK,
  DA_MARKER,
  DA_MISSINGPLUG,
  DA_UUID,
  DA_TRISTATE,
  DA_DATA,
  DA_CUSTOMDATATYPE,
  DA_END
}
 

Enumeration Type Documentation

◆ DA

enum DA
Enumerator
DA_NIL 

No value.

DA_VOID 

void*.

DA_LONG 

Int32.

DA_REAL 

Float.

DA_TIME 

BaseTime.

DA_VECTOR 

Vector.

DA_MATRIX 

Matrix.

DA_LLONG 

Int64.

DA_BYTEARRAY 

Internal. Mainly for QuickTime.

DA_STRING 

String.

DA_FILENAME 

Filename.

DA_CONTAINER 

BaseContainer.

DA_ALIASLINK 

BaseLink.

DA_MARKER 

Not used.

DA_MISSINGPLUG 

Denotes a missing datatype plugin.

DA_UUID 

C4DUuid.

Since
R17.048
DA_TRISTATE 

No single value @Since R20.

DA_DATA 

maxon::Data, @Since R23

DA_CUSTOMDATATYPE 

DataTypes > 1000000 are custom.

DA_END